Mooi en Elegant

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mooi & Elegant en een cliënt.

2. Aansprakelijkheid
Mooi & Elegant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Mooi & Elegant is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mooi & Elegant is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de nagelstudio.

3. Inspanningen
Mooi & Elegant zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Mooi & Elegant zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

4. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan Mooi & Elegant melden. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd bij Mooi & Elegant komt, mag Mooi & Elegant de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Mooi & Elegant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak van de cliënt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat werkstakingen wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen door Mooi & Elegant.

5. Garantie
Bij elke behandeling geldt een garantie termijn van één week. Deze garantie vervalt indien:
* de cliënt de nagels heeft laten onderhouden bij een andere nagelstudio.
* de cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
* de cliënt de kunstnagels opzettelijk heeft afgebroken of afgebeten.
* de cliënt andere producten dan geadviseerd door de nagelstudio heeft   gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
* de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 dagen heeft opgevolgd.
* de cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
* de cliënt onjuiste informatie heeft verstrekt.

6. Betaling
Mooi & Elegant vermeldt alle prijzen van de handelingen en producten zichtbaar in de salon, de gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Mooi & Elegant vermeldt prijswijzingen begin van het jaar duidelijk zichtbaar door. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met een pinbetaling / bankoverschrijving te voldoen. Betalingen in termijn zijn hierbij niet mogelijk.

7. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Mooi & Elegant voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Mooi & Elegant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijker wijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Mooi & Elegant neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantenkaart. 

8. Geheimhouding
Mooi & Elegant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt mede gedeeld heeft tijdens de behandeling.

9. Leeftijd
De minimale leeftijd die Mooi & Elegant hanteert voor kunstnagels 18 jaar met toestemming van een van de ouders.